• Sebastian Blankemeyer, Germany
  • Mona Nagieb Eskander, Egypt
  • Hussein Mishbak, United Kingdom
  • Chika Yoshida, Japan